N.S.S.V. Aeolus

HR en Statuen

Weet waar je als lid recht op hebt

Huishoudelijk reglement
Laats bijgewerkt op 13-2-2024

1. INTROLIDMAATSCHAP

 1. Het is enkel mogelijk introlid te worden indien men studeert in de gemeente Nijmegen of elders student is, tenzij het bestuur anders beslist;
 2. Introlidmaatschap bij NSSV Aeolus loopt van het begin van de zomer- of najaarscursus tot en met 31 januari (najaarscursist), óf van begin voorjaarscursus tot en met 31 augustus (voorjaarscursist);
 3. Introleden betalen €54,- indien zij in het bezit zijn van een Studenten Sportkaart van het Radboud Sportcentrum (RSC). Deze sportkaart dient voor 1 oktober, dan wel 1 april geldig te zijn, anders kost het introlidmaatschap €94,-. Dit bedrag wordt door middel van automatische incasso als najaarscursus per 1 november en als voorjaarscursus per 1 mei afgerekend;
 4. Het introlidmaatschap kan slechts éénmaal genoten worden;
 5. Als introlid is het verplicht éénmalig een introductiecursus af te ronden bestaande uit minimaal 2 van de 3 lesdagen. Indien het introlid meer dan 2 lesdagen niet aanwezig kan zijn, dan dient een extra lesdag gevolgd te worden voordat diegene op de sleutellijst wordt geplaatst.
 6. Indien een introlid, dat de cursus nog niet heeft afgerond, gebruik wenst te maken van clubmateriaal voor afronding van de cursus, dient dit onder toeziend oog van een Aeolus lid te gebeuren;
 7. Introleden van NSSV Aeolus mogen na afronding van de cursus vrij gebruik maken van het clubmateriaal;
 8. Voor najaarscursisten geldt dat na een half jaar introlidmaatschap men automatisch lid wordt, tenzij men zich hiervoor aan het einde van het introlidmaatschap afmeldt. De kosten voor het resterende lidmaatschap zijn €31,-;
 9. Privémateriaal mag onder de voorwaarden van artikel 7.13 gestald worden in het clubhuis;
 10. Introleden ontvangen de nieuwsbrief “De Kraaijkrant”.
 11. Na afronding van de cursus dient de cursist binnen 6 maanden deel te nemen aan een klusdag of actief deel te nemen aan een commissie. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt diegene, afhankelijk van of het lidmaatschap wordt verlengd, van de sleutellijst verwijderd. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt in overleg met het bestuur.

2. LIDMAATSCHAP

 1. Het is enkel mogelijk lid te worden indien men studeert in de gemeente Nijmegen of elders student is en indien men de introductiecursus heeft afgerond, tenzij het bestuur anders beslist.

 2. Het lidmaatschap bij NSSV Aeolus loopt van 1 september tot en met 31 augustus;

 3. De kosten van een lidmaatschap bedragen €125,- per jaar, te betalen door middel van automatisch incasso omstreeks begin november. Indien het lid voor 1 oktober aantoont in het bezit te zijn van een geldige Studenten Sportkaart van het Radboud Sportcentrum (RSC), zal €40,- hiervan worden bekostigd door het sportcentrum;

 4. Leden kunnen een werkactie uitvoeren met/via Aeolus, waarmee geld verdiend wordt. Hiervan gaat 60% van het verdiende bedrag naar NSSV Aeolus. 40% wordt als financiële vergoeding gegeven aan het lid.

 5. Leden van NSSV Aeolus mogen vrij gebruik maken van het clubmateriaal;

 6. Privémateriaal mag onder de voorwaarden van artikel 7.13 gestald worden in het clubhuis;

 7. Indien het lid zich niet voor 1 september afmeldt als lid, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een jaar. Afmelding dient door het lid schriftelijk danwel per e-mail bekend te worden gemaakt bij de secretaris.

 8. Leden zijn verplicht aan te geven dat zij niet meer student zijn, waardoor het lidmaatschap overgaat in het reünistschap.

 9. Leden ontvangen de nieuwsbrief “De Kraaijkrant”.

3. REÜNISTSCHAP 

 1. Het is enkel mogelijk reünist te worden indien men minimaal een jaar lid is geweest. Uitzonderingen kunnen in overleg met het bestuur worden gemaakt. Indien de desbetreffende persoon actief kan bijdragen aan de vereniging, kan diegene worden ingestemd via een ALV. Met de desbetreffende persoon wordt een overeenkomst opgesteld hoe hij/zij/hen kan bijdragen.
 2. Het reünistschap bij NSSV Aeolus loopt van 1 september tot en met 31 augustus;
 3. De kosten van een reünistschap bedragen het volledige bedrag van een jaar lidmaatschap zonder sportkaart, te betalen door middel van automatisch incasso omstreeks begin november.
 4. Reünisten van NSSV Aeolus mogen vrij gebruik maken van het clubmateriaal;
 5. Privémateriaal mag onder de voorwaarden van artikel 7.13 gestald worden in het clubhuis;
 6. Indien de reünist zich niet voor 1 september afmeldt als reünist, wordt het reünistschap automatisch verlengd voor een jaar. Afmelding dient door de reünist schriftelijk danwel per e-mail bekend te worden gemaakt bij de secretaris.
 7. Reünisten ontvangen de nieuwsbrief “De Kraaijkrant”;

4. INTRODUCÉS

 1. Leden hebben de mogelijkheid introducés mee te nemen om deze kennis te laten maken met het surfen bij NSSV Aeolus;
 2. Introducés worden vooraf gemeld bij de penningmeester en in de Whatsapp groepschat vermeld.
 3. Het lid neemt volledige verantwoordelijkheid voor de introducé en het gebruikte clubmateriaal;
 4. Introducés mogen slechts surfen in het bijzijn van een Aeolus-lid;
 5. Introducés betalen €10,- per dag als ze student zijn, anders €15,-.
 6. Introducés mogen ter kennismaking met de vereniging eenmalig mee op een surfevenement. Hiervoor betalen zij het bovengenoemde bedrag  per dag extra, waarbij een standaardweekendje (vr, za, zo) gerekend wordt als twee dagen;
 7. Het bestuur bepaalt wanneer er misbruik gemaakt wordt van de introducéregeling;
 8. Bij misbruik kan het bestuur een lid het recht ontnemen om een introducé mee te nemen;
 9. De mogelijkheid om introducés mee te nemen staat open voor reünisten en introleden na afronding van de cursus, onder dezelfde voorwaarde als beschreven onder artikel 4.2 t/m 4.8 hierboven.

5. DONATEURS

 1. Donateurs van NSSV Aeolus betalen een bedrag naar keuze;

 1. Donateurs ontvangen de nieuwsbrief “De Kraaijkrant”.

6. CLUBHUISSLEUTEL

DEFINITIES:

 1. “Clubhuissleutel(s)”; sleutel(s) die toegang verschaffen tot het clubhuis van NSSV Aeolus te Eindsestraat 24 Linden, en/of het watersportcentrum “Het Bastion” te Oudedijk 3 Lent.
 2. “Druppel”; een elektronische sleutel die toegang verschaft tot het watersportcentrum “Het Bastion” te Oudedijk 3 Lent.

TITEL 1: Gemeenschappelijke sleutels

 1. De namen van leden staan op een sleutellijst die het bestuur aan het Radboud Sportcentrum (hierna: RSC) verschaft. Het RSC is hierna gemachtigd om bij afgifte van een studentenpas of ID-bewijs een clubhuissleutel af te geve
 2. De sleutel van het clubhuis moet na gebruik direct teruggebracht worden naar het sportcentrum. Indien een lid deze regel herhaaldelijk niet naleeft, heeft het bestuur de mogelijkheid de naam van het betreffende lid van de sleutellijst te verwijderen;
 3. Zolang niet voldaan is aan openstaande betalingen kan het bestuur de naam van de sleutellijst verwijderen, waardoor de clubhuissleutel niet meer meegenomen mag worden;
 4. Het Aeolus-lid dat de sleutel ophaalt bij het RSC is volledig verantwoordelijk voor de clubhuissleutel en het retourneren ervan bij het RSC totdat de studentenkaart of ID-bewijs terug is verkregen.
 5. Bij het kwijtraken van de clubhuissleutel zullen de kosten voor het maken van een nieuwe clubhuissleutel worden verhaald op het lid van wie zijn/haar ingeleverd ID-bewijs of studentenkaart op het sportcentrum is.
 6. De mogelijkheid om clubhuissleutel op te halen staat ook open voor reünisten en introleden na afronding van de cursus en reünisten, onder dezelfde voorwaarde als beschreven onder artikel 6.1 t/m 6.6 hierboven.

TITEL 2: Persoonlijke sleutels

 1. De bestuursleden en de voorzitters van alle commissies hebben recht op persoonlijke sleutels.
 2. De namen van sleutelhouders worden bijgehouden in een lijst door het bestuur. Elk bestuurs- of commissielid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar clubhuissleutels aan zijn/haar opvolger.
 3. Bij het kwijtraken van een clubhuissleutel gelden dezelfde regels als beschreven in 6.1.5.
 4. Leden en reünisten kunnen een persoonlijke druppel voor toegang tot het watersportcentrum “Het Bastion” krijgen.
 5. De druppel is persoonlijk, en mag dan ook niet uitgeleend worden aan andere leden tenzij het bestuur hiervan op de hoogte is en hier mee akkoord is.
 6. De borg van een persoonlijke druppel bedraagt 22,50. Daarnaast wordt er voor een sleutel eenmalig 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Bij het inleveren van een druppel krijgt het lid of reünist de borg terug. De administratiekosten krijgt het lid niet terug.
 8. Bij de overdracht van een druppel dient het bestuur hiervan op de hoogte te worden gesteld.
 9. Bij verlies of diefstal dient het lid of reünist het bestuur direct hiervan op de hoogte te stellen.
 10. Er mogen geen kopieën van de druppel gemaakt worden.
 11. De druppel dient onherkenbaar te zijn; dat wil zeggen dat het niet is toegestaan op de druppel of op een sleutelhanger te vermelden dat de druppel toegang geeft tot het Watersportcentrum of een logo bevat.
 12. Bij misbruik is het bestuur gemachtigd om de druppel terug te eisen, dan wel toegang van de druppel te deactiveren.
 13. Ontvangst van de druppel wordt bevestigd door middel van een handtekening in een gebruikersovereenkomst door het ontvangende lid of reünist.

7. MATERIAAL

 1. Het surfen op materiaal van NSSV Aeolus geschiedt geheel op eigen risico;
 2. Het gebruik van clubmateriaal voor een cursus of clinic heeft altijd voorrang op het gebruik van clubmateriaal om vrij te surfen indien er minimaal 3 setjes voor de beginners van NSSV Aeolus overblijven;
 3. In het geval van een ongeluk of schade dient de materiaalcommissie direct ingelicht te worden middels het schadeformulier;
 4. In het geval van schade aan Aeolus-materiaal komen de kosten om het beschadigde materiaal te repareren c.q. de waardevermindering van het materiaal voor rekening van het/de betrokken Aeolus-id/leden. Het bestuur en de materiaalcommissie beslissen of en voor welk bedrag tot een maximum afhankelijk van de status van het materiaal het/de betrokken lid/leden aansprakelijk gesteld wordt/worden; A-status: dagwaarde, B-status: tot 50 euro, C-status: tot 25 euro De status van het materiaal is bepaald door de materiaalcommissie gebaseerd op de dagwaarde van het materiaal en bij hun op te vragen. Deze regeling geldt voor elk deel van de tuigage (zeil, mast, giek, mastvoet) en de plank;
 5. Het gebruik van een nose-protector en giekbeschermer is niet verplicht maar wel aangeraden. Wanneer wordt vastgesteld dat gevaren schade te voorkomen was geweest wanneer er gebruik werd gemaakt van een nose-protector en/of giekbeschermer kan de materiaalcommissie in overleg met het bestuur beslissen de volledige reparatiekosten/waardevermindering van het beschadigde materiaal voor rekening van het/de betrokken lid/leden te brengen.
 6. Indien er schade veroorzaakt is door een introducé is het/de voor deze introducé verantwoordelijke Aeolus-lid op dezelfde wijze aansprakelijk als ware deze schade door hem zelf veroorzaakt. Tijdens de cursus en de werkende-clinic onder toezicht van de instructeurs moet schade alleen betaald worden als er nalatig met het materiaal wordt omgegaan.
 7. Materiaal van NSSV Aeolus mag alleen met toestemming van het bestuur meegenomen worden naar andere locaties (d.w.z. elders dan de Kraaijenbergse Plassen of de Spiegelwaal);
 8. Leden die buiten evenementen materiaal van NSSV Aeolus meenemen naar andere locaties zijn volledig verantwoordelijk voor dit materiaal. In het geval van schade komen alle kosten om het beschadigde materiaal te repareren c.q. de waardevermindering van het materiaal op rekening van het/de betrokken Aeolus-lid/leden;
 9. Indien het bestuur of de materiaalcommissie een lid adviseert om niet te surfen wegens te grote risico’s en dit advies wordt niet nageleefd, is het lid ook tijdens evenementen, op de Kraaijenbergse Plassen en de Spiegelwaal volledig verantwoordelijk voor het materiaal. In het geval van schade komen de kosten om het beschadigde materiaal te repareren c.q. de waardevermindering van het materiaal volledig voor rekening van het betrokken Aeolus-lid/leden met als maximum de dagwaarde van het betreffende materiaal;
 10. Leden mogen één surfplank, drie zeilen, twee gieken en twee masten in het clubhuis stallen. Bij ruimtegebrek in het clubhuis kan het teveel aan gestald materiaal weggehaald worden of overgenomen worden door NSSV Aeolus, nadat herhaaldelijk aan de eigenaar is verzocht door de materiaalcommissie dit zelf weg te halen. Klein materiaal als potjes en touwtjes mag niet in het clubhuis blijven liggen;
 11. In overleg met de materiaalcommissie kan een lid meer stallen, mits daar genoeg ruimte voor is;
 12. Gestald materiaal dient door de eigenaar zelf voorzien te worden van naam;
 13. NSSV Aeolus is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gestalde privémateriaal van leden.

Voor reünisten en introleden die de cursus hebben afgerond, gelden dezelfde regels als voor leden, zoals beschreven onder artikel 7.1 t/m 7.13 hierboven.

8. CLUBHUIS, TERREIN, BOOT EN TRAILER

 1. Slechts (intro)leden/reünisten van NSSV Aeolus mogen gebruik maken van terrein, clubhuis, boot en trailer;
 2. Het terrein is privé terrein;
 3. De trailer mag alleen met toestemming van de buscommissie of het bestuur gebruikt worden volgens de opgestelde trailerhandleiding
 4. De kosten voor de trailer voor Aeolus-gerelateerde activiteiten bedragen 5 euro per dag, voor niet-Aeolus-gerelateerde activiteiten zijn de kosten 10 euro per dag.
 5. De boot mag alleen gebruikt worden volgens de opgestelde boothandleiding;
 6. Het varen in de boot en kano’s geschiedt geheel op eigen risico;
 7. Men dient ervoor zorg te dragen dat het clubhuis altijd afgesloten is. Bij vertrek en ook tijdens het surfen;
 8. Materiaal dient na gebruik direct op de juiste plek in het clubhuis te worden teruggelegd.

9. BUS

 1. Leden hebben de mogelijkheid om de bus van NSSV Aeolus te gebruiken in overleg met de buscommissie. De kosten die hieraan zijn verbonden, zijn afhankelijk van het doel van de huur (artikel 9.13);

 2. Iedereen die de bus gebruikt, krijgt de bushandleiding opgestuurd en dient deze voor het rijden van de bus te hebben gelezen;

 3. Voor gebruik dient de buscommissie overtuigd te zijn van de rijkunsten van de bestuurder in de Aeolus bus. Er dient rekening mee gehouden te worden dat wanneer het de eerste keer is dat iemand met de bus gaat rijden, een buscommissielid van tevoren eventueel een proefrit met het betreffende persoon  wil maken;

 4. De buscommissie houdt een register bij van personen die bevoegd zijn bevonden met de bus te mogen rijden. Men mag alleen in de bus rijden als hij/zij geregistreerd staat in dat register, tenzij het bestuur anders besluit;

 5. Een reservering van de bus is pas één dag van te voren om 12:00 uur ‘s middags definitief. Indien er van tevoren meerdere aanmeldingen voor 1 dag zijn, wordt de bus aan de hand van de volgende prioriteitenlijst toegewezen: 1) Reparaties van de bus, 2) Surfactiviteiten georganiseerd door Aeolus (Cursus, Vakantie, Weekendje,…), 3) Surfactiviteiten op een andere locatie dan de Kraaij, 4) Surfactiviteiten op de Kraaij en 5) Niet-surfactiviteiten

 6. Er geldt een maximumsnelheid van 120 km/u. Met trailer mag er niet harder dan 90 km/u gereden worden. Bij nalatigheid van het opvolgen van deze snelheidslimieten kan er door het bestuur een boete van maximaal €25,- worden opgelegd;

 7. Boetes worden betaald door degene die op het moment van overtreding reed. De chauffeur moet zelf met eventuele passagiers overeenkomen of zij al dan niet meebetalen;

 8. Bij zelf veroorzaakte schade door leden geldt altijd een vast bedrag van €600,- wanneer de schadeafrekening via de verzekering loopt. Indien er schade wordt gereden dat niet via de verzekering verloopt, geldt een maximum bedrag van 600 euro.
 9. Bij een autorit gereden uit dienst van de vereniging geldt een maximum eigen risico van €250. Voorafgaand aan de rit dient het bestuur schriftelijk toestemming te geven. Voorbeelden van deze ritten zijn: nieuw materiaal kopen voor de vereniging, materialen vervoeren voor herstel en verplaatsen van materiaal tussen het Bastion en de Kraaij voor (introductie)cursus, Surfin en Radboud/HAN introductie week.
 10. Indien sprake is van roekeloos rijgedrag kan in overleg met het bestuur worden afgeweken van bovenstaande beleid en meer in rekening worden gebracht bij de bestuurder. Roekeloos rijgedrag wordt gedefinieerd als iemand die zich buitengewoon onvoorzichtig heeft gedragen, hierdoor zeer ernstig gevaar veroorzaakt en zich daarvan bewust was – of zich daarvan bewust had moeten zijn.
 11. Na gebruik dient de bus leeg, geveegd en afgetankt afgeleverd te worden. Gebeurt dit niet dan kan er door de buscommissie een boete van maximaal €25,- worden opgelegd. Er wordt verwacht dat de surfmobiel op de laatste reserveringsdag wordt teruggebracht. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de commissie een boete opleggen van €5,-  per dag dat de auto in het bezit is zonder reservering. Bij gebruik van de surfmobiel wordt er gevraagd om het formulier ‘Surfmobiel km-stand’ in te vullen bij vertrek en bij terugkomst (dit staat bovenaan de pagina). Let op! Wordt dit niet gedaan dan kan de commissie een boete van €20,- opleggen;

 12. Alle problemen met of surfmobiel of schade aan de surfmobiel worden direct gemeld bij de commissie en/of bestuur. Bij het niet melden kan een boete van €20,- in rekening worden gebracht door de commissie of het bestuur;

 13. Kosten voor het gebruik door leden:

 14. De kosten worden via automatisch incasso afgeschreven bij het lid;

 15. NSSV Aeolus is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van leden uit de bus;

 16. Voor reünisten en introleden die de cursus hebben afgerond, gelden dezelfde regels als voor leden, zoals beschreven onder artikel 9.1 t/m 9.13 hierboven.


10. EVENEMENTEN

 1. Leden, reünisten en introducés mogen deelnemen aan Aeolus-activiteiten;

 2. Bij evenementen geldt de regel dat na de uiterste aanmelddatum de aanmelding vastligt en het lid verplicht is tot betaling. De evenementencommissie heeft het recht hierop uitzonderingen te maken;

 3. Leden met een schuld die hoger is dan €50,- mogen niet meer deelnemen aan evenementen, totdat de openstaande schuld betaald is;

 4. Betaling van evenementen geschiedt door middel van een doorlopend automatisch incasso, mits met een goede reden kan het bestuur hier een persoonsgebonden uitzondering voor maken.

 5. Voor reünisten en introleden die de cursus hebben afgerond, gelden dezelfde regels als voor leden, zoals beschreven onder artikel 10.1 t/m 10.4 hierboven.

11. SURFIN’ COMMISSIE

 1. De Surfin’ commissie handelt onder toezicht van het Aeolus bestuur;

 2. Er dient voor het evenement een begroting te worden gemaakt door de Surfin’ Commissie en deze dient goedgekeurd te worden door het bestuur van Aeolus;

 3. Het financieel risico en de financiële opbrengst van Surfin’ liggen bij NSSV Aeolus;

 4. Voor, tijdens en na het evenement is de Surfin’ commissie verantwoordelijk voor het verloop van het evenement en gebruik van het materiaal en clubhuis.

12. RAAD VAN ADVIES

 1. De Raad van Advies (RvA) is een commissie die een adviserende rol heeft ten opzichte van het bestuur;

 2. De RvA dient bereikbaar te zijn voor vragen van het bestuur;

 3. De RvA helpt bij het zoeken van een nieuw bestuur en doet een suggestie voor de functieverdeling;

 4. Gegeven advies van de RvA dient in een volgende vergadering van het bestuur te worden meegenomen en besproken;

 5. Om lid te worden van de RvA moet men reünist/lid zijn van NSSV Aeolus en bij voorkeur bestuurslid of tenminste commissielid zijn geweest bij NSSV Aeolus;

 6. Men is pas officieel lid van de RvA als diegene geïnaugureerd is in een ALV. Men is pas lid af van het RvA als degene is gedechargeerd in een ALV;

 7. Het bestuur stelt een nieuw RvA-lid voor;

 8. De RvA bestaat uit ten minste 3 leden en ten hoogste uit 5 leden;

 9. Eens per kwartaal heeft het bestuur van NSSV Aeolus een vergadering met de RvA om het afgelopen en komende kwartaal door te spreken;

 10. De RvA als commissie heeft geen stemrecht tijdens ALV’s.

13. OVERIGE COMMISSIES

 1. Alle commissies dienen te handelen naar de taakomschrijving die goedgekeurd is door het bestuur van NSSV Aeolus.

14. ALV

 1. Iedere commissie is verplicht door ten minste een commissielid met stemrecht vertegenwoordigt te zijn op de ALV. Hierbij tellen bestuursleden niet mee. Ieder lid kan maximaal  een commissie vertegenwoordigen;

 2. Het bestuur mag uitzonderingen maken op 14.1;

 3. Een lid mag door maximaal 3 andere leden gemachtigd worden.

15. Overige bepalingen

 1. Wanneer leden, reünisten en donateurs zich niet houden aan het HR of anderszins door het bestuur opgelegde regels, zullen hier consequenties aan verbonden zijn. Hieronder valt onder andere het meenemen van materiaal naar andere surfspots zonder toestemming van het bestuur, materiaal langer dan met het bestuur is afgesproken thuis houden hierna en misbruik maken van persoonlijke clubhuissleutels. Het bestuur kan bij het niet naleven van deze afspraken een schorsing van het clubhuis opleggen. Het bestuur beslist over de duur van de ontzegging naar gelang de ernst van de overtreding.

16. Vertrouwenscontactpersonen

 1. De vereniging dient altijd minstens twee vertrouwenscontactpersonen, hierna genoemd VCP’s, te hebben. Ten minste één van de VCP’s dient niet in het bestuur of de adviescommissie te zitten;
 2. De VCP’s dienen als aanspreekpunt omtrent ongewenste omgangsvormen en integriteit van de vereniging, en zullen aan de hand van de melding in gesprek gaan met de melder en mogelijke vervolgstappen ondernemen;
 3. De VCP’s worden ingestemd door de ALV voor een termijn van één verenigingsjaar. De VCP’s kunnen door de ALV herkozen worden;
 4. Leden en reünisten kunnen (schriftelijk) bezwaar indienen bij het bestuur tegen een VCP;
 5. Een VCP kan ontzet worden uit diens functie bij schending van vertrouwelijkheid of door het bestuur beoordeelde onaanvaardbare handelingen;
 6. VCP’s van NSSV Aeolus hebben minimaal de volgende rechten:
  1. In overleg met de melder advies geven aan het bestuur. Het bestuur is verplicht dit advies binnen drie weken te bespreken;
  2. Op een vertrouwelijke manier informatie inwinnen bij een externe vertrouwenspersoon;
  3. Met toestemming van de melder op een vertrouwelijke manier informatie inwinnen bij de andere VCP’s binnen de vereniging.
 7. VCP’s van NSSV Aeolus hebben de volgende plichten:
  1. Een cursus volgen die wordt gefaciliteerd door het bestuur. Bij voorkeur wordt deze opleiding aangeboden door de Radboud Universiteit;
  2. Vertrouwelijk omgaan met de informatie die verkregen is als VCP;
  3. Het bezitten van een Verklaring Omtrent het Gedrag, die is aangevraagd door het bestuur.

17. Bestuur

 1. Naast de rechten en plichten genoemd in de statuten, hebben bestuurders van NSSV Aeolus de volgende plichten:
  1. Het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring voor het omgaan met persoonsgegevens;
  2. Het bezitten van een Verklaring Omtrent het Gedrag, die is aangevraagd door het voorgaande bestuur.

Statuten