Consequenties van het Coronavirus voor Aeolus

22 maart, 2020 Reacties uitgeschakeld voor Consequenties van het Coronavirus voor Aeolus Nieuws

—English follows Dutch—

Beste Aeoli en toekomstige Aeoli,

Het coronavirus heeft momenteel consequenties voor zoveel in ons leven, helaas betekent het ook voor Aeolus dat er dit jaar veranderingen zullen zijn.

– Voorjaarscursus en werkenden clinic. De voorjaarscursus wordt verplaatst naar een latere datum dit jaar. Hierover zullen degenen die zich hebben opgegeven later meer informatie ontvangen, op dit moment zijn de vervangende data nog onduidelijk.

– Surfin’ 2020. Het is nog onzeker of surfin zal plaatsvinden, wel zal de organisatie op de achtergrond doorgaan. Houdt dus 22-24 mei in je agenda staan en houdt de social media (van surfin) goed in de gaten voor meer updates.

– Surfen op de Kraaij/ het clubhuis. Helaas zijn we tot het besluit gekomen dat het clubhuis dicht gaat met ingang vanaf 20 maart. Zo heeft de overheid afgelopen zondag besloten dat alle sport en fitnessclubs, en daar valt ons clubhuis natuurlijk ook onder, in ieder geval t/m 6 april dicht moeten. Ondanks dat het water nu juist wel veilig klinkt gezien de afstand die men neemt tijdens het surfen, is de Kraaij toch echt een plek om samen te komen en dat is nu niet de bedoeling. We hopen echt dat jullie begrip hebben voor deze beslissing.
Voor de mensen die privé-materiaal hebben liggen in het clubhuis: app Sjoukje even als je dit wilt ophalen, dan kijken we wat mogelijk is.

– Borrels en evenementen. De borrels en evenementen georganiseerd door de evcie zullen helaas niet doorgaan.

Wij vinden dit allemaal natuurlijk ontzettend jammer maar er moeten door iedereen maatregelen genomen worden om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken; op deze manier dragen wij als vereniging ons steentje bij. Laten we hopen dat we elkaar weer snel in goede gezondheid zullen zien tijdens het surfen, borrels en evenementen!
Wij wensen jullie als bestuur veel sterkte toe in deze maffe tijden.

Hang loose,

Chloé, Guido, Sjoukje en Karel

 

Consequences of the coronavirus for Aeolus

 

Dear Aeoli and future Aeoli,

The coronavirus has consequences for so much in our lives, sadly this includes Aeolus, meaning there will be some changes this year.

– The student windsurf course has been cancelled and will be moved to other dates later during the year. Those who signed up for the course will be informed about the later dates, though as of now the new dates are unknown.

– Surfin’ 2020. It’s unclear whether Surfin’ will occur this year, though despite this the preparations will keep on going behind the scenes. Keep the 22nd till the 24th of May in your agenda and keep an eye on the social media of Surfin’ for more updates.

– Windsurfing at De Kraaij/ clubhouse. Sadly we’ve decided to close the clubhouse, starting on the 20th of March. This is so because the government has decided that from Sunday the 15th of March till the 6th of April all sports and fitness clubs will be closed, which includes our clubhouse. At first we were doubting this decision, as it seemed fine to be on the water due to the distance between people, though we’ve realized that De Kraaij is a place where people come together and interact with others, which right now, is not ok. We’re hoping for your understanding, this is a decision we’d rather not have to take.
For those who have their own gear in the clubhouse: message Sjoukje if you want to pick it up, we’ll see what’s possible.

We of course find it sad to have to take these measures, though everyone needs to take measures to limit the spread of the virus as much as possible: through these measures we do our part. Let’s hope we can see each other again with good health while windsurfing, borrelen or during events!
We. the board, wish you much strength in these crazy times.

Hang loose,

Chloé, Guido, Sjoukje en Karel

Voorjaarsclinic niet-studenten 2020

23 februari, 2020 Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsclinic niet-studenten 2020 Nieuws

Hey werkenden,

Zin om te surfen in Nijmegen? Dat kan!

Aeolus biedt weer een tweedaagse windsurfclinic aan op onze mooie surfspot aan de Kraaijenbergse plassen. Onze enthousiaste instructeurs leren je graag de beginselen van het windsurfen of helpen je met het uitbouwen van je bestaande skills. Dus kom jij na een week hard werken, maximaal uitwaaien aan het water?

Wanneer? Zaterdag 21 en zondag 22 maart.

Waar? Onze surfspot aan de Kraaijenbergse plassen. Eindestraat 23, Linden.

Hoelaat? 13.00-17.00

Wat kost het? 50 euro voor twee middagen.

Wat neem ik mee? Eten, drinken, zwemkleding, een handdoek en heel veel gezelligheid 😉

Meld je hier aan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3scwP_fgzHTK4RHC8XIZggjvNyALFRje2kvoDVjmgmvfDYg/viewform?usp=sf_link

 

Hey working people!

Wanna go surfing in Nijmegen?

Windsurfing association Aeolus offers a two day course at our lovely surfng spot. Here our enthusiastic instructors will teach you the basics of windsurfing or help you work on your existing skills. So come join us after a week of hard work and experience the great feeling of surfing and being on the water.

When? Saturday 21 and Sunday 22 march.

Where? Our surfingspot near the Kraaijenbergse plassen. Eindestraat 23, Linden

What time? 13.00-17.00

How much does it cost? 50 euro for two afternoons.

What do I need to bring? Food and drinks, swimwear, handtowel and a good mood 😉

Sign in here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3scwP_fgzHTK4RHC8XIZggjvNyALFRje2kvoDVjmgmvfDYg/viewform?usp=sf_link

Voorjaarscursus met lidmaatschap voor studenten

7 februari, 2020 Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarscursus met lidmaatschap voor studenten Nieuws

—–English follows Dutch—–

Aeolus organiseert binnenkort weer een cursus + introlidmaatschap voor windsurfen! Hierin zullen we je alle basics van het windsurfen uitleggen in 3 dagen zodat je zelfstandig het water op kan. We sluiten deze cursus af met een weekend weg naar strand Horst waar je elkaar beter kan leren kennen en natuurlijk nog meer je surfskills kan oefenen.

Hier zit ook een lidmaatschap aan verbonden zodat je de rest van het jaar (inclusief de zomervakantie) onbeperkt bij Aeolus kan windsurfen. Ook voor gevorderden is dit dus een goede kans om zich bij een vereniging aan te sluiten en misschien zelfs wat nieuwe dingen te leren. Ook na de cursus zullen er nog steeds lessen zijn om meer gevorderde onderwerpen uit te leggen zodat iedereen kan blijven groeien.

Wanneer?

Je kunt je opgeven voor de 3-daagse cursus op vrijdag, zaterdag of zondag. Je surft telkens op dezelfde dag; je zit dus in de vrijdag, zaterdag of de zondag groep. De cursus duurt iedere dag van 12:00 uur tot +- 17:00, maar samen eten met de cursusgroep erna is vaak een optie. Wees er snel bij want de cursus zit snel vol! Het volledige rooster ziet er als volgt uit:

Vrijdaggroep Zaterdaggroep Zondaggroep Weekend Weg
Les 1 27 maart 28 maart 29 maart 18 + 19 april
Les 2 3 april 4 april 5 april
Les 3 10 april 11 april 12 april

Inschrijflink

Kosten half jaar lidmaatschap

  • Met sportkaart: €49,- 
  • Zonder sportkaart: €89,-

Wanneer je je inschrijving hebt voltooid zullen de kosten automatisch van je rekening afgeschreven worden. Je mag tot 2 weken voor de eerste cursusdag kosteloos uitschrijven, bij later afmelden of niet op komen dagen moeten we helaas toch kosten in rekening brengen.

Weekendje weg naar strand Horst (vlakbij Harderwijk)

Het laatste, afsluitende weekend ga je een weekendje weg. Alle cursisten van de introductiecursus kunnen mee voor de ultieme Aeolus-experience. Inclusief: natuurlijk veel tijd op het water (of er in) maar ook gezellig samen eten (BBQen), spelletjes, een warm kampvuurtje met aantrekkelijke gitaarspelers, marshmallows, biertjes en heel veel gezelligheid! Hiervoor reizen we af naar Strand Horst, een superfijne surfspot waar je overal in het water kunt staan! Het weekendje weg is optioneel, maar altijd erg leuk en leerzaam!

De kosten voor dit weekendje zijn niet inbegrepen bij de kosten voor de cursus. Meestal kost het afsluitend weekendje weg met overnachting, eten, vervoer en veel gezelligheid in totaal ongeveer 40,- euro.

Hoe?

Al het surfmateriaal voor de cursus, inclusief wetsuits, is aanwezig in ons clubhuis aan de Kraaijenbergse Plassen. Je hoeft niets meer mee te nemen dan: je zwemspullen, een handdoek en wat eten en drinken. We vertrekken vanaf de ingang van het universitair sportcentrum. We gaan in principe met de fiets, hoewel het soms ook mogelijk is om met een auto mee te rijden wanneer er genoeg plekken in auto’s zijn. Het zit niet inbegrepen bij de cursusprijs, maar vaak wordt er na de cursusdag nog met z’n allen gezellig gegeten bij iemand thuis, of in een restaurantje ergens in Nijmegen voor wie houd van extra gezelligheid!

 

Indien je meer informatie wilt, graag mailen naar info@nssvaeolus.nl

 

Inschrijflink

 

—–English—–

 

Aeolus will soon organise another course + intro membership for windsurfing! In this course we will explain all the basics of windsurfing in 3 days so you can go out on the water on your own. We end this course with a weekend away to Horst beach where you can get to know each other better and of course practice your surf skills even more.

There is also a membership attached so you can windsurf the rest of the year (including the summer holidays) unlimited with Aeolus. This is also a good opportunity for advanced surfers to join a club and maybe even learn some new things. Even after the course there will still be lessons to explain more advanced subjects so that everyone can continue to grow.


When will it take place?

You can sign up for the 3-day course on Friday, Saturday or Sunday. You always surf on the same day, so you are in the Friday, Saturday or Sunday group. The course lasts every day from 12:00 till +- 17:00, but eating together with the group afterwards is often an option. Be quick because the course is quickly full! The complete schedule looks like this:

Friday group Saturday group Sunday group Weekend away
Lesson 1 27th March 28th March 29th March 18 + 19 April
Lesson 2 3rd April 4th April 5th April
Lesson 3 10th April 11th April 12th April

Subscribe link

Costs half year membership
With sports card: €49,-
Without sports card: €89

When you have completed your registration the costs will be automatically debited from your account. You may unsubscribe free of charge up to 2 weeks before the first day of the course, but if you unsubscribe later or do not show up, we will still have to charge you.

 

Weekend trip to beach Horst (near Harderwijk)

The last, final weekend you’re going away for the weekend. All participants of the introductory course can join in for the ultimate Aeolus-experience. Including: of course a lot of time on the water (or in it) but also having dinner together (BBQ), games, a warm campfire with attractive guitar players, marshmallows, beers and lots of fun! For this we travel to Strand Horst, a superfine surf spot where you can stand anywhere in the water! The weekend break is optional, but always very fun and educational!

The costs for this weekend are not included in the costs for the course. Usually the final weekend break with accommodation, food, transport and lots of fun costs a total of about 40,- euro.

 

How does it work?

All the surfing material for the course, including wetsuits, is available in our clubhouse at the Kraaijenbergse Plassen. You don’t have to bring anything more than: your swimming gear, a towel and some food and drinks. We leave from the entrance of the university sports centre. In principle, we go by bike, although it is sometimes possible to take a car with us when there are enough places in cars. It’s not included in the course price, but after the course day we often have dinner at someone’s home, or in a restaurant somewhere in Nijmegen for those who like extra coziness!

If you would like more information, please mail to info@nssvaeolus.nl.

Subscribe link

Najaarsclinic niet-studenten

24 september, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Najaarsclinic niet-studenten Nieuws

 

English follows Dutch

 

Nederlands

————————–

Surfen in Nijmegen? Natuurlijk kan dat!

Na de lekkere (te) warme zomer van afgelopen jaar is het water nu nog lekker warm en dus erg uitnodigend om te gaan windsurfen! Daarbij staat de herfst altijd bekend om zijn wind en dat zorgt natuurlijk voor de ultieme combinatie om eens lekker te gaan windsurfen.

Ook de niet-studerende waterliefhebber gunnen we natuurlijk dat fantastische Aeolus-gevoel: wil je na een week hard werken, maximaal uitwaaien aan het water?  Dit is precies wat we aanbieden tijdens onze tweedaagse najaarsclinic voor niet-studenten!

 

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober gaan onze instructeurs je de basics leren van het windsurfen, of natuurlijk je bestaande surfskills uitbouwen totdat je je oren er vanaf planeert!

De kosten zijn €50 voor twee middagen.

De lessen zijn van 13-17uop onze mooie locatie in Eindsestraat 23, Linden.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, VOL = VOL!

 

Inschrijflink: https://forms.gle/fC1R9DGUd8XdexfAA

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd terecht bij info@nssvaeolus.nl

 

English

————————–

Surfing in Nijmegen? Of course that’s possible!

After the nice (too) warm summer the past year the water is still nice and warm to the touch so it’s very pleasant to go windsurfing! Apart from that the autumn is knows for its wind, which together with the still nice water temperatures makes an ideal combination to go windsurfing.

This is something that we also wish to grant non-students: do you want to hang loose on hte water after a hard week of work? Than this is exactly what we’ll be offering during the two-day autumn clinic for non-students.

 

On Satruday 19 and Sunday 20 October our instructors will teach you the basics of windsurfing, or if you already have some experience they will help you build on those existing skills!

The costs are €50 for 2 days.

The lessons will be from 13h-17h on our location at Eindsestraat 23, Linden.

There are only a limited amount of positions available, Full = Full!

 

Registration form: https://forms.gle/fC1R9DGUd8XdexfAA

Still have questions? In that case you can always contact us at info@nssvaeolus.nl

Inschrijven Introlidmaatschap Najaar 2019

15 juli, 2019 Reacties uitgeschakeld voor Inschrijven Introlidmaatschap Najaar 2019 Nieuws

Inschrijvingen zijn gesloten

Klik hier voor meer informatie en de inschrijflink!