Voorjaarscursus met lidmaatschap voor studenten

7 februari, 2020 Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarscursus met lidmaatschap voor studenten Nieuws

—–English follows Dutch—–

Aeolus organiseert binnenkort weer een cursus + introlidmaatschap voor windsurfen! Hierin zullen we je alle basics van het windsurfen uitleggen in 3 dagen zodat je zelfstandig het water op kan. We sluiten deze cursus af met een weekend weg naar strand Horst waar je elkaar beter kan leren kennen en natuurlijk nog meer je surfskills kan oefenen.

Hier zit ook een lidmaatschap aan verbonden zodat je de rest van het jaar (inclusief de zomervakantie) onbeperkt bij Aeolus kan windsurfen. Ook voor gevorderden is dit dus een goede kans om zich bij een vereniging aan te sluiten en misschien zelfs wat nieuwe dingen te leren. Ook na de cursus zullen er nog steeds lessen zijn om meer gevorderde onderwerpen uit te leggen zodat iedereen kan blijven groeien.

Wanneer?

Je kunt je opgeven voor de 3-daagse cursus op vrijdag, zaterdag of zondag. Je surft telkens op dezelfde dag; je zit dus in de vrijdag, zaterdag of de zondag groep. De cursus duurt iedere dag van 12:00 uur tot +- 17:00, maar samen eten met de cursusgroep erna is vaak een optie. Wees er snel bij want de cursus zit snel vol! Het volledige rooster ziet er als volgt uit:

Vrijdaggroep Zaterdaggroep Zondaggroep Weekend Weg
Les 1 27 maart 28 maart 29 maart 18 + 19 april
Les 2 3 april 4 april 5 april
Les 3 10 april 11 april 12 april

Inschrijflink

Kosten half jaar lidmaatschap

  • Met sportkaart: €49,- 
  • Zonder sportkaart: €89,-

Wanneer je je inschrijving hebt voltooid zullen de kosten automatisch van je rekening afgeschreven worden. Je mag tot 2 weken voor de eerste cursusdag kosteloos uitschrijven, bij later afmelden of niet op komen dagen moeten we helaas toch kosten in rekening brengen.

Weekendje weg naar strand Horst (vlakbij Harderwijk)

Het laatste, afsluitende weekend ga je een weekendje weg. Alle cursisten van de introductiecursus kunnen mee voor de ultieme Aeolus-experience. Inclusief: natuurlijk veel tijd op het water (of er in) maar ook gezellig samen eten (BBQen), spelletjes, een warm kampvuurtje met aantrekkelijke gitaarspelers, marshmallows, biertjes en heel veel gezelligheid! Hiervoor reizen we af naar Strand Horst, een superfijne surfspot waar je overal in het water kunt staan! Het weekendje weg is optioneel, maar altijd erg leuk en leerzaam!

De kosten voor dit weekendje zijn niet inbegrepen bij de kosten voor de cursus. Meestal kost het afsluitend weekendje weg met overnachting, eten, vervoer en veel gezelligheid in totaal ongeveer 40,- euro.

Hoe?

Al het surfmateriaal voor de cursus, inclusief wetsuits, is aanwezig in ons clubhuis aan de Kraaijenbergse Plassen. Je hoeft niets meer mee te nemen dan: je zwemspullen, een handdoek en wat eten en drinken. We vertrekken vanaf de ingang van het universitair sportcentrum. We gaan in principe met de fiets, hoewel het soms ook mogelijk is om met een auto mee te rijden wanneer er genoeg plekken in auto’s zijn. Het zit niet inbegrepen bij de cursusprijs, maar vaak wordt er na de cursusdag nog met z’n allen gezellig gegeten bij iemand thuis, of in een restaurantje ergens in Nijmegen voor wie houd van extra gezelligheid!

 

Indien je meer informatie wilt, graag mailen naar info@nssvaeolus.nl

 

Inschrijflink

 

—–English—–

 

Aeolus will soon organise another course + intro membership for windsurfing! In this course we will explain all the basics of windsurfing in 3 days so you can go out on the water on your own. We end this course with a weekend away to Horst beach where you can get to know each other better and of course practice your surf skills even more.

There is also a membership attached so you can windsurf the rest of the year (including the summer holidays) unlimited with Aeolus. This is also a good opportunity for advanced surfers to join a club and maybe even learn some new things. Even after the course there will still be lessons to explain more advanced subjects so that everyone can continue to grow.


When will it take place?

You can sign up for the 3-day course on Friday, Saturday or Sunday. You always surf on the same day, so you are in the Friday, Saturday or Sunday group. The course lasts every day from 12:00 till +- 17:00, but eating together with the group afterwards is often an option. Be quick because the course is quickly full! The complete schedule looks like this:

Friday group Saturday group Sunday group Weekend away
Lesson 1 27th March 28th March 29th March 18 + 19 April
Lesson 2 3rd April 4th April 5th April
Lesson 3 10th April 11th April 12th April

Subscribe link

Costs half year membership
With sports card: €49,-
Without sports card: €89

When you have completed your registration the costs will be automatically debited from your account. You may unsubscribe free of charge up to 2 weeks before the first day of the course, but if you unsubscribe later or do not show up, we will still have to charge you.

 

Weekend trip to beach Horst (near Harderwijk)

The last, final weekend you’re going away for the weekend. All participants of the introductory course can join in for the ultimate Aeolus-experience. Including: of course a lot of time on the water (or in it) but also having dinner together (BBQ), games, a warm campfire with attractive guitar players, marshmallows, beers and lots of fun! For this we travel to Strand Horst, a superfine surf spot where you can stand anywhere in the water! The weekend break is optional, but always very fun and educational!

The costs for this weekend are not included in the costs for the course. Usually the final weekend break with accommodation, food, transport and lots of fun costs a total of about 40,- euro.

 

How does it work?

All the surfing material for the course, including wetsuits, is available in our clubhouse at the Kraaijenbergse Plassen. You don’t have to bring anything more than: your swimming gear, a towel and some food and drinks. We leave from the entrance of the university sports centre. In principle, we go by bike, although it is sometimes possible to take a car with us when there are enough places in cars. It’s not included in the course price, but after the course day we often have dinner at someone’s home, or in a restaurant somewhere in Nijmegen for those who like extra coziness!

If you would like more information, please mail to info@nssvaeolus.nl.

Subscribe link

Geschreven door
De schrijver van dit bericht heeft nog niks over zichzelf geschreven.
Hier kan niet op worden gereageerd.